sân chơi soi kèo

Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 63
CTTĐT - Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết năm 2024 đạt trên 95% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 100% vốn ngân sách địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản hỏa tốc số 382/UBND-XD ngày 22/01/2024 yêu cầu các sở, ngành tỉnh và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong năm.

Phân bổ và giao chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị, địa phương thực hiện phân bổ và giao chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng Chỉnh phủ, HĐND và UBND tỉnh giao bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, thức tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, các quy định hiện hành.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban hành kế hoạch và cam kết giải ngân chi tiết theo từng nguồn vốn của dự án và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện cho từng dự án. Các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện cam kết giải ngân hoàn thành trước ngày 25/01/2024.

anh tin bai

Thực hiện đảm bảo công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024.

Công khai tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh hằng tháng công bố công khai tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất UBND tỉnh phê bình đích danh các sở, ban, ngành, địa phương giải ngân chậm; biểu dương các sở ban ngành, địa phương giải ngân tốt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn năm 2024. Trong đó báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phương án sớm phân bổ nguồn vốn nước ngoài ODA (cấp phát) báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2024. Hoàn thiện việc giao kế hoạch giải ngân của tỉnh chi tiết đến từng tháng, quý; hoàn thành việc báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2024. Đồng thời thường xuyên theo dõi báo cáo UBND tỉnh việc cam kết giải ngân của các đơn vị, chủ đầu tư theo tháng, quý; đôn đốc đơn vị, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất.

Sở Tài chính sau khi nhận được Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của chủ đầu tư, thực hiện kiểm tra công tác phân bổ theo quy định, khẩn trương thực hiện nhập dự toán trên Hệ thống TABMIS. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư hoặc đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành. Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Sở Tài chính tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán, cấp thẩm quyền chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Sở Tài chính.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp thao túng giá và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đảm bảo cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định các thủ tục về đầu tư, nhất là các dự án lớn, quan trọng của tỉnh, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị; tham mưu cấp thẩm quyền tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư các dự án.

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư. Định kỳ lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn gửi Sở Tài chính; trước ngày 05 hàng tháng (hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh) gửi kết quả giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh

Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án trên địa bàn do địa phương quản lý và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, Tỉnh sẽ không bố trí lại và các địa phương tự chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách cấp huyện để bù vào phần ngân sách tỉnh bị thu hồi.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc với tiến độ thực hiện giải ngân của dự án, nhất là Ban Quản lý dự án các huyện thị xã thành phố; luân chuyển, điều động, kỷ luật đối với cán bộ gây khó khăn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành từng khu vực của dự án và đồng bộ với tiến độ thi công; tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất… hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện. Chịu trách nhiệm và chủ động chỉ đạo xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn; đảm bảo thu, nộp tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ.

anh tin bai

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để có thể triển khai thực hiện ngay (Ảnh: LCĐT)

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024. Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh. Các chủ đầu tư căn cứ mốc thời gian yêu cầu giải ngân vốn của các nhóm dự án tại phụ biểu cam kết giải ngân, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị quản lý để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất trước ngày 25/01/2024 và trong thời hạn 10 ngày kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn đối với các dự án được phân khai, bổ sung vốn trong năm.

Phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách từng dự án và cử công chức, viên chức theo dõi tiến độ thực hiện các dự án; tổ chức giao ban định kỳ với các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình thực tế. Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp, làm việc với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị liên quan cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý; có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày Lễ, Tết. Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để việc chậm trễ báo cáo, cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đứng thứ 12/63 các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đã giao là 5.972 tỷ đồng.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:225
 • Hôm nay:5,992
 • Trong tuần:96,662
 • Tất cả:78,923,061
sân chơi soi kèo Sơ đồ trang web