cadobongda

Lào Cai giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
Lượt xem: 17
CTTĐT - Nhằm đánh giá kết quả, xác định mức độ các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất các giải pháp triển khai Chương trình có hiệu quả; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2024 giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo Kế hoạch, đối tượng giám sát, đánh giá là cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phụ trách dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần; chủ đầu tư thực hiện chương trình; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tượng tham gia thực hiện chương trình.

anh tin bai

Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập đoàn giám sát, đánh giá các Chương trình MTQG và kế hoạch phát triển KTXH tại các huyện, thị xã, thành phố ít nhất 01 lần/năm hoặc đột xuất (nếu cần thiết). Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Chương trình) tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành do Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng Đoàn giám sát, đánh giá 03 chương trình MTQG tại một số huyện, thời gian trong năm 2024, sau khi thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở liên quan.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phân công phụ trách, theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các lĩnh vực, nội dung thuộc cơ quan/ngành mình phụ trách trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết, khi nội dung, lĩnh vực có liên quan chặt chẽ với lĩnh vực thuộc cơ quan/ngành khác thì mời cơ quan đó tham gia.

UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá và chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá chương trình theo quy định. Công tác giám sát trực tiếp: Việc kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình được tiến hành trực tiếp tại UBND cấp huyện, cấp xã, các thôn, bản. Công tác đánh giá: Việc đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện các nội dung của chương trình năm 2024.

Trong năm 2024 sẽ thực hiện giám sát Chương trình gồm các nội dung: (1) Giám sát công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình ở cơ sở; công tác triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh; việc xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo của địa phương; công tác giao kế hoạch vốn, quản lý vốn; công tác xây dựng kế hoạch năm. (2) Giám sát tiến độ, kết quả thực hiện, mục tiêu, nhiệm vụ; tình hình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn; công tác huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình. (3) Giám sát năng lực tổ chức thực hiện, việc chấp hành quy định về quản lý Chương trình tại cơ sở và các hoạt động khác liên quan đến công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. (4) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đánh giá Chương trình năm 2024 sẽ thực hiện: (1) Đánh giá công tác quản lý Chương trình gồm kết quả xây dựng cơ chế, chính sách trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình, công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tin; công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử. (2) Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. (3) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch năm được cấp có thẩm quyền giao. (4) Tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân. (5) Phương hướng, giải pháp thực hiện năm tiếp theo.

Quy trình, phương pháp, biểu mẫu báo cáo, giám sát, đánh giá thực hiện theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc và Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:175
 • Hôm nay:7,746
 • Trong tuần:31,879
 • Tất cả:78,497,600
cadobongda Sơ đồ trang web