livecasino

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
Lượt xem: 23
CTTĐT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2023 hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp. 

Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp

Đối với các đơn vị hành chính xã tiến hành sắp xếp mà đều đã được công nhận đạt chuẩn nông NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định công nhận đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn; xây dựng xã NTM nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoặc xây dựng mô hình xã NTM thông minh đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/NTM kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện, do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số xã chưa đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ràsoát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM. Khi đơn vị hành chính xãhình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quyđịnh; UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tạiQuyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thuhồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nângcao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giaiđoạn 2021 - 2025 để công nhận đạt chuẩn NTM đối với đơn vị hành chính xãhình thành sau sắp xếp.

Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số xã đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Khi đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp.

Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với một số xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ràsoát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM đối với đơn vị hành chínhxã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫuvới xã chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM nâng cao đối với đơn vị hànhchính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểumẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu đốivới đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạtchuẩn NTM kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Khiđơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện vàmức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục,hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để công nhận đạt chuẩnNTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hànhchính xã hình thành sau sắp xếp.

Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp

Đối với các đơn vị hành chính huyện tiến hành sắp xếp mà đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đơn vị hành chính cấp huyện hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Xây dựng huyện NTM nâng cao (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM); xây dựng huyện NTM kiểu mẫu (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM nâng cao) ở những nơi có điều kiện.

Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số huyện chưa đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng huyện NTM. Khi đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp.

Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số huyện đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ràsoát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng huyện NTM đối với đơn vị hànhchính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩnNTM nâng cao với huyện chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng huyện NTM nâng caođối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã đượccông nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với huyện đã được công nhận đạt chuẩnNTM. Khi đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ cácđiều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiệntrình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để đềnghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao đối với đơn vịhành chính huyện hình thành sau sắp xếp.

Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với một số huyện đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng huyện NTM đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với huyện chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng huyện NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Khi đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp.

Đối với đơn vị hành chính thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp

Đối với đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp từ thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng mô hình xã thông minh đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện, do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

Đối với đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện chưa đạt chuẩn NTM, hoặc hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ràsoát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng thị xã/thành phố hoàn thành nhiệmvụ xây dựng NTM. Khi đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắpxếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấptỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số18/2022/QĐ-TTg để đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựngNTM đối với đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp.

anh tin bai

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật (ảnh minh họa).

Các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp thực hiện các chính sách thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn bản này thay thế văn bản số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

Xem văn bản tại đây:

Tải về


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:434
 • Hôm nay:16,494
 • Trong tuần:90,880
 • Tất cả:78,556,601
livecasino Sơ đồ trang web